+91 99301 20071 | +91 85918 89238

OUR ACHIEVERS

SHRAVANI PABALE

Homi bhabha marks - 69/100 | Scholarship marks - 182/300

OMKAR POTDAR

COLLEGE NAME : BBA- Bharati Vidyapeeth, CBD Belapur, Navi Mumbai

DINESH YASHWANTRAO

COLLEGE NAME:KOHINUR (DADAR) | JEE RANK:- 18000

VIKRAM YADAV

COLLEGE NAME:IHM (GOA) | JEE RANK:- 2410